Mickiewicza 2
60-834 Poznań
6184810112. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Szpitala przyjmuje w Sekretariacie Szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza 2, I piętro pokój 103,  w poniedziałki i piątki w godz. 12.00 – 13.00 

W sprawie skarg i wniosków można zgłaszać się także codziennie w godz. 8.00 – 12.00 do Działu Organizacji, Nadzoru i Statystyki przy ul. Mickiewicza 2 pok. 331

3 Informacje dla pacjenta
  - pacjenci rejestrowani telefonicznie oraz pacjenci którzy nie posiadają przy sobie w dniu rejestracji skierowania mają obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu 
    na listę oczekujących
  - oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą
  - niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy czekających
  - w przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielania świadczenia, pacjenci mogą odebrać skierowania osobiście lub przez osobę upoważnioną.

* podstawa prawna art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dziennik Ustawy z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

4. SZPITAL PRZYJAZNY KOMBATANTOM

5. Informujemy, iż od dnia 01.07.2015 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital jest przygotowany do przeprowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu na życzenie pacjentki.

6. Akredytacja - informacje7. Niszczenie dokumentów - komunikat


8. Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
 

systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap