Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

2. Skargi i wnioski można zgłaszać:
Dyrektorowi Szpitala w Sekretariacie Szpitala, I piętro pokój 103,  w poniedziałki i piątki w godz. 12.00 – 13.00, a podczas nieobecności Dyrektora Szpitala, Głównemu Konsultantowi Medycznemu lub Rzecznikowi Praw Pacjenta, przy czym zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szpitala 61 22 45 233.

3 Informacje dla pacjenta
  - pacjenci rejestrowani telefonicznie oraz pacjenci którzy nie posiadają przy sobie w dniu rejestracji skierowania mają
    obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących;
  - oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą;
  - niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy czekających;
  - w przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielania świadczenia, pacjenci mogą odebrać
     skierowania osobiście lub przez osobę upoważnioną.
Podstawa prawna art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2016, poz.1793)

4. Szpital Przyjazny Kombatantom


5. Informujemy, iż od dnia 01.07.2015 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital jest przygotowany do przeprowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu na życzenie pacjentki.

6. Akredytacja - informacje


7. Niszczenie dokumentów - komunikat


8. Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży


9. Wystawa poświęcona pamięci prof. Franciszka Raszei - Patrona naszego Szpitala 

systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap