Dyrektor Szpitala Miejskiego im. Franciszka. Raszei w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki  Oddziałowej Bloków Operacyjnych ( chirurgiczny, laryngologiczny, ginekologiczny) Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 10 lipca 2023r.(Dz.U.z 2023r. poz. 1515)

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz.U.z dnia 2021r. poz.430 ze zm.) należy składać w zamkniętej kopercie  podając swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań

Mickiewicza 2

z dopiskiem :Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloków Operacyjnych