Informacje dla Pacjentów

Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;
 2. INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;
 3. ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;
 4. WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
 5. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;
 6. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
 7. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
 8. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;
 9. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;
 10. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;
 11. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta
wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Kliknij aby pobrać plik: Prawa Pacjenta

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa,
www.bpp.gov.pl

 Kilknij aby przejść do strony Rzecznika Praw Pacjenta

Bezpłatna infolinia:
 Telefon: 800 190 590
Infolinia czynna:
Poniedziałek-Piątek: 09:00-21:00

Skargi i wnioski można zgłaszać:

Dyrektorowi Szpitala w Sekretariacie Szpitala
I piętro, pokój 103
Poniedziałek: 12:00-13:00
Piątek: 12:00-13:00
Podczas nieobecności Dyrektora Szpitala, Głównemu Konsultantowi Medycznemu lub Rzecznikowi Praw Pacjenta przy czym zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szpitala pod numerem:  Telefon: 61 2245233

Informacje dla Pacjenta

 • pacjenci rejestrowani telefonicznie oraz pacjenci którzy nie posiadają przy sobie w dniu rejestracji skierowania mają obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących;
 • oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą;
 • niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy czekających;
 • w przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielania świadczenia, pacjenci mogą odebrać
  skierowania osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Podstawa prawna art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016, poz.1793)

Szpital przyjazny kombatantom

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) kombatanci mają prawo do:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
  (art. 47c);
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania
  (art. 57 ust. 2 pkt 10).

Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia: Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przestrzeganie założeń programu wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem programu należy zgłaszać:

 1. Pełnomocnikowi ds. Kombatantów w Szpitalu:
  • telefonicznie  Telefon: 61 2245325
  • osobiście I piętro pokój 141.
 2. Dyrektorowi Szpitala
 3. w Narodowym Funduszu Zdrowia w Poznaniu.

Informujemy, iż od dnia 01.07.2015 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital jest przygotowany do przeprowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu na życzenie pacjentki.

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

 • prawa,
 • badania,
 • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach?
Potrzebne informacje otrzymasz:

 • w przychodni,
 • w szpitalu,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w instytucjach wsparcia rodziny,
 • od asystenta rodziny.

Kto może skorzystać z uprawnień?:

 1. Każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 2. Rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko.
   Oznacza to:

  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo,
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 3. Kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 4. Kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 5. Kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień?:
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego¹, który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, zaświadczenie wydane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • specjalistę w dziedzinie pediatrii,

uprawnia dzieci do 18 r. ż.² do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”,
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Oznacza to, że:

 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

¹ Lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
² Dzieci u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest:

 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych udzieli pomocy prawnej,
 • będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny?:
Asystent rodziny, jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny lub w instytucjach pozarządowych działających na zlecenie samorządu gminy.
Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z jakich uprawnień możesz skorzystać dodatkowo?:

  1. Okres okołoporodowy
   • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
   • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
   • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
   • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
   • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

 

  1. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
   • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
   • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
   • pomoc psychologiczna dla rodziców,
   • rehabilitacja lecznicza,
   • wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy – na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
   • zakup leków poza kolejnością,
   • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:
    • w dziennych ośrodkach wsparcia – placówkach całodobowych,
    • w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),
    • w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem – również indywidualną,
    • przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego,
   • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
   • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
   • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
   • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.
  2. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Komu przysługuje?:
Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

   • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
   • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek?
Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.
Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Państwu asystent rodziny.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością.

Zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

 • centra pomocy rodzinie,
 • instytucje wsparcia rodziny,
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki pomocy społecznej.

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz uzyskać dofinansowanie:

 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników,
  • dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:
   • ma skierowanie od lekarza prowadzącego,
   • spełnia kryterium dochodowe³,
   • nie spełnia kryterium dochodowego – dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium. Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości,
  • na likwidację barier:
    • architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów,

   ³Kryterium dochodowe, tzn. osiągnięcie przeciętnego miesięcznego dochodu, który nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, przypadającego na osobę żyjącą we wspólnym gospodarstwie domowym (w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Dochód dzielony jest przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym i obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

   • w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na zakupie syntezatora mowy,
   • technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać, np. na zakup roweru trójkołowego,
    • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – na zlecenie lekarza prowadzącego:
    • sprzęt rehabilitacyjny – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,
    • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne,
    • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne,
     na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.

   Inne świadczenia dla rodziców z dziećmi na utrzymaniu
   Jeżeli jesteś Rodziną posiadającą dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne), przysługują Ci następujące świadczenia:

   • świadczenie wychowawcze „ Program Rodzina 500+”,
   • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
   • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
   • dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana według uznania gminy,
   • inne świadczenia na rzecz rodziny ustalane przez gminę i finansowane z budżetu gminy,
   • świadczenie rodzicielskie,
   • dodatek wychowawczy (dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego).

   Aby uzyskać powyższe świadczenia musisz złożyć wniosek w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Informacji w tym zakresie udzieli Państwu także asystent rodziny.
   Szczegółowe informacje na temat ww. świadczeń, warunków, kryteriów ich przyznawania i wypłaty znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (zakładka wsparcie dla rodzin z dziećmi) pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
   Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny (KDR)
   KDR tworzy system zniżek handlowych – oferowanych przez instytucje publiczne i firmy – i następujących zniżek ustawowych:

   • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – dla rodziców i małżonków rodziców,
   • 50% ulgi opłaty za paszport – dla rodziców i małżonków rodziców i 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
   • darmowe wstępy do parków narodowych dla wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
   • inne deklarowane przez partnerów KDR.

   Szczegóły dotyczące przyznawania KDR oraz wykaz partnerów znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina
   Świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej
   Pamiętaj, że możesz również skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Przyznaje je ośrodek pomocy społecznej właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną.

   Świadczenia pieniężne:

   • zasiłek stały,
   • zasiłek okresowy,
   • zasiłek celowy,
   • specjalny zasiłek celowy.

   Świadczenia niepieniężne:

   • praca socjalna,
   • poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,
   • usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna zalecona przez lekarza),
   • specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i pedagogów),
   • mieszkania chronione,
   • ośrodki wsparcia.

   Inne formy wsparcia rodzin z dziećmi
   Rodzina wychowująca dzieci może liczyć także na wsparcie:

  • placówek wsparcia dziennego,
  • rodzin wspierających.

  Gdzie się zgłosić po pomoc i wsparcie
  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy i wsparcia placówek wsparcia dziennego lub rodziny wspierającej zgłoś się do gminy. Pomoc ta jest nieodpłatana.
  W przypadku pilnej konieczności, gdy nie możesz sprawować opieki nad dzieckiem samodzielnie, na wniosek lub za Twoją zgodą, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
  Szczegóły dotyczące wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej znajdują się na stronie:
  www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/
  Jeżeli posiadasz dzieci w wieku do lat 3 możesz skorzystać z:

  • żłobka,
  • klubu dziecięcego,
  • dziennego opiekuna,
  • niani.

  Szczegóły dotyczące form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rejestr instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3 znajdują się na stronie:

   Kliknij aby przejść do strony Miisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

  Podstawa prawna:

  • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz.1860);
  • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.);
  • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U z 2016, poz. 1518, z późn. zm.);
  • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2018 r. (Dz. U. z 2016, poz. 169, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.);
  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2016 r., poz. 157 );
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2016 r., poz. 785, z późn.zm).

Kliknij aby pobrać plik: Informator – wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin

 

Kampania “Solidarnie dla transplantacji”

Celem kampanii jest upowszechnienie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz zwiększenie poparcia społecznego dla dawstwa narządów, komórek i tkanek.
Więcej informacji na stronie: www.zgodanazycie.pl
 

Niszczenie dokumentacji medycznej

Kliknij aby pobrać plik: Niszczenie dokumentacji medycznej w latach 1997-1999

Kliknij aby pobrać plik: Niszczenie dokumentacji medycznej w latach 1996-1998

Kliknij aby pobrać plik: Niszczenie dokumentacji medycznej w latach 1995-1997