O nas

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z Art.13 Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informujemy:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych przetwarzanych w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych jest Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań zarejestrowany pod numerem KRS:0000001858
 2. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: inspektorochronydanychosobowych@raszeja.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: zgodnie z Art. 6 Ust.1 Lit. C RODO w odniesieniu do Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu prowadzenia dokumentacji medycznej. W tym zakresie niezbędne jest podanie co najmniej takich danych osobowych, jak:
  • Nazwisko i imię (imiona)
  • Data urodzenia
  • Oznaczenie płci
  • Adres miejsca zamieszkania
  • PESEL jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • Imię (imiona) i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz adres w przypadku osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych lub niezdolnych do świadomego wyrażania zgody.
  • W przypadku wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych (art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) numer telefonu lub adres e mail.

  Nadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. A RODO tj. zgody Pacjenta w odniesieniu do podania przez Pani/Pana swoich danych kontaktowych.
  2. zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. F RODO w odniesieniu do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  3. zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną.
  4. zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit. H RODO gdyż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne, m.in. do: diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia.
 4. Podanie danych, wskazanych w pkt. 3 a) jest konieczne i wynika z przepisu prawa, konsekwencją nie podania powyższych danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych, wskazanych w pkt. 3 b) jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do realizacji w/w celów.
 5. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z Art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku będą przetwarzane przez okres:
  • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
   • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 6. Po upływie okresów wymienionych powyżej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (Administrator) niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
  6. Administrator mając na uwadze poszanowanie Pani/Pana danych osobowych wdrożył odpowiednie środki organizacyjne o których mowa w Art. 32 RODO w tym upoważnił pracowników do przetwarzania Pani/Pana danych z zachowaniem poufności zgodnie z Art. 29 RODO. Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe w postaci dokumentacji medycznej zgodnie z Art. 26 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku, Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta (tj. Panią/Pana). Pani/Pana dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych w aktualnie obowiązujących przepisach. Ma to na celu ochroną Pani/Pana żywotnych interesów zgodnie z Art. 6 Ust.1 Lit. D RODO. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych o czym zostanie Pani/ Pan poinformowana(y) jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w Pani/ Pana przypadku i dotyczyć będzie głównie transplantacji, nie wykluczając innych możliwych przypadków. Podmioty te zapewniają odpowiednie zabezpieczenia i skuteczne środki ochrony prawnej, co pozwala na egzekwowanie Pani/Pana praw wynikających z RODO.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  8. Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2 gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.
  9. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. By wycofać zgodę wystarczy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
  10. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – przetwarzanych w celu i na podstawie art. 6 ust.1 F) RODO. Administrator przestanie przetwarzać dane Pacjenta w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pacjenta lub dane Pacjenta będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  11. Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany w tym profilować w oparciu o dane osobowe Pacjentów. Profilowanie to nie będzie mieć negatywnych konsekwencji wobec Pani/Pana i jest ściśle związane z prawidłowym rozpoznaniem choroby oraz trafnej diagnozy.
  12. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości Administrator zachęca do kontaktu z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Kliknij aby pobrać plik: Klauzula informacyjna na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych

Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Administratora (Szpital Miejski Im. F. Raszei w Poznaniu), zgodnie z Art. 6 ust.1 Lit. A Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 2.
• Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem Pani/Pana danych z naszej bazy kandydatów do pracy.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji na wskazane
• w ogłoszeniu stanowisko (tj. nie dłużej niż przez 4 miesiące) lub do wycofania przez Panią/Pana zgody.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
• Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.
• Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2.
• Jednocześnie informujemy, że w procesie rekrutacji nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i nie jest stosowane profilowanie.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, ani Organizacji Międzynarodowych.
• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanychosobowych@raszeja.poznan.pl Inspektor nie prowadzi rekrutacji, kontakt z nim dotyczyć może tylko i wyłącznie ochrony danych osobowych. Inspektor nie udziela informacji na temat prowadzonych rekrutacji.

Kliknij aby pobrać plik: Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji

Zgodnie z Art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:
1. Na terenie Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 2 prowadzony jest monitoring wizyjny, wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na jego terenie, zgodnie z Art. 6 Ust. 1 lit. F wyżej wymienionego Rozporządzenia.
2. Administratorem nagrań jest Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2.
3. Przetwarzane dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
4. Dane osobowe nie będą transferowane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Zapis Państwa danych osobowych (wizerunku) nie będzie podlegał profilowaniu.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz wniesienia skargi do Organu Nadzorczego Ochrony Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
8. W przypadku dodatkowych pytań związanych z Państwa danymi osobowymi (przetwarzanym wizerunkiem) prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektorochronydanychosobowych@raszeja.poznan.pl

Kliknij aby pobrać plik: Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu