Informacje dla Pacjentów

 1. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wnioskować o uostępnienie dokumentacji medycznej:
 2. Przy zgłoszeniu zamówienia należy podać:
  • Dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania)
  • Rodzaj zamówienia oraz okres, którego zamówienie dotyczy:
  • W przypadku leczenia na oddziale przybliżony termin hospitalizacji oraz nazwę oddziału
  • W przypadku leczenia w poradniach rok rozpoczęcia leczenia
 3. Przy odbiorze dokumentacji medycznej pacjent musi potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem. Istnieje możliwość wysłania dokumentacji medycznej na adres pacjenta, tylko w przypadku gdy złoży on osobiście oświadczenie dotyczące rodzaju zamawianych dokumentów lub pisemny wniosek, przy czym we wniosku muszą być podane dane tj. w punkcie 2 (pisemne wnioski bez w/w danych nie będą rozpatrywane).
 4. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, przy odbiorze kopii dokumentacji medycznej należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala oraz potwierdzić tożsamość osoby odbierającej kopię dokumentacji medycznej dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

Opłaty:

 • Opłaty zgodnie z cennkiem nr. 2 dostępnym na stronie.
 • Wgląd do dokumentacji medycznej jest bezpłatny.

Termin załatwienia sprawy: 3 dni robocze od daty zgłoszenia / złożenia zamówienia.

Składnica Akt przechowuje dokumentację medyczną:

 • Pacjentów przez okres dwudziestu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 • Noworodków, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 • Pacjentów w przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

Godziny otwarcia:
Dni powszednie: 07:00-14:35